#ข้อดี

#ข้อดี

⭐️ข้อดี…ของการถูกหักหลัง
เราจะได้ระมัดระวังมากยิ่งขึ้น

⭐️ข้อดีของการถูกหลอก
เราจะได้เข้าใจ…คำที่บอก…ของคนรอบข้าง
จะได้ใจกว้าง…รับฟังความหวังดีของเขา

⭐️ข้อดี…ของการผิดหวัง
ทำอะไรครั้งต่อไปให้เผื่อใจมากยิ่งขึ้น

⭐️ข้อดี…ของการมีทุกข์
เราจะได้หาวิธีพ้น…เพื่อเจอความสุขที่หวัง

⭐️ข้อดี…ของการพ่ายแพ้
เราจะได้เตรียมพร้อมให้มากยิ่งขึ้น

⭐️ข้อดี…ของปัญหา
ช่วยให้เราหาทางออกและใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์

⭐️ข้อดี…ของการอยู่โดดเดี่ยว
ทำให้เรามีจิตใจได้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

⭐️ข้อดี…ของความจน
เราได้อดทน…ใช้ความเพียร…พัฒนายิ่งขึ้น
ความจน…ทำให้เราเห็นคนจริงใจ
และได้เห็นว่าใครอยู่กับเรา…ใครเดินจากเราไป

⭐️ข้อดี…ของการเจ็บป่วยไข้
เราจะได้ดูแลสุขภาพของตัวเองมากยิ่งขึ้น

⭐️ข้อดี…ของการเจอวิกฤตชีวิต
เราจะได้เห็นความเป็นอนิจจัง ไม่เที่ยงแท้
เห็นความไม่แน่นอน….ที่เกิดขึ้นกับชีวิต 

Similar Posts