คนมีอำนาจเหนือกรรม

?️?#คนมีอำนาจเหนือกรรม

อาจควบคุมกรรมของตนได้
แต่ทั้งนี้ต้องไม่ลืมว่าจะต้อง
#ควบคุมจิตเจตนาของตนได้ด้วย

โดยตั้งมั่นแน่วแน่อยู่ในธรรม เช่น
เมตตา สติ ปัญญา #สัจจาธิษฐาน เป็นต้น

อันเป็นส่วนจิตและศีลอันหมายถึงตั้งเจตนา เว้นการที่ควรเว้น ทำการที่ควรทำในขอบเขตอันควร

คนส่วนมากยังมีความเชื่อว่า
#มีผู้ดลบันดาลให้เกิดสิ่งต่างๆ ขึ้น
แต่ทางพระพุทธศาสนาได้ แสดงว่า
คนมีกรรมเป็นของตน จะมีสุขหรือทุกข์เพราะกรรม ผู้คนเลยหันมากลัวกรรม

?️?#กรรมจึงคล้ายเป็นผู้เคราะห์ร้ายที่ถูกเข้าใจในทางร้ายอยู่เสมอ กรรมจึงกลายเป็นอดีตที่น่ากลัว พระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้คนกลัวกรรม ไม่ได้สอนให้ตกเป็นทาสของกรรมหรืออยู่ใต้อำนาจของกรรม

?️?#แต่สอนให้รู้จักกรรม ให้มีอำนาจเหนือกรรม #ให้ควบคุมกรรมของตนในปัจจุบัน

Similar Posts