ความศักดิ์สิทธิ์ของอักขระนาครีย์

?️?#ความศักดิ์สิทธิ์ของอักขระนาครีย์
#และอักขระกูโบ๊ส

“เทวดาพูดภาษาอะไร?”
มาทำความรู้จัก ภาษา “กูโบ๊ส – กูต๊าบ”
เทพยาดาท่านใช้สื่อสารกันภาษา “กูโบ๊ส – กูต๊าบ”

?#ภาษาของพรหมใช้ คือ กูโบ๊ส
?ส่วนภาษาของวิญญาณในภพสัมภเวสี และวิญญาณชั้นต่ำใช้ คือ กูต๊าบ

⭐️ ในการติดต่อและกระทำพิธีกรรม
พวกพรหมชั้นสูงจะใช้ภาษา “กูโบ๊สขั้นสูง” เรียกว่า “ปุริสคาเบ๊ส”

⭐️พรพรหมชั้นกลางใช้กูโบ๊สแบบ “รอเฟน”
⭐️พวกพรหมชั้นต่ำและเทพชั้นสูงให้กูโบ๊สแบบ “มินกะเอน”

ในการติดต่อสื่อสารและกระทำพิธี
พวกวิญญาณเทพชั้นกลางและเทพเจ้าโดยทั่วไป ใช้ภาษา “เช็คราวาตี” ในการติดต่อและกระทำพิธีคัมภีร์ศาสนาพราหมณ์ยุคดึกดำบรรพ์ใช้อักขระกูโบ๊สจารึกและปราชญ์ทางนิรุกติศาสตร์ลงความเห็นว่า “ภาษากูโบ๊ส คือ ต้นกำเนิดของอักขระเทวนาครีย์”

?️?#ในประเทศไทย ยังมีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในภาษากูโบ๊ส – กูต๊าบ นั่นคือ ดร.พระธรรมโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ) หลวงพ่อทองอยู่ไปศึกษาสันสกฤตระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยมัทราส เมืองมัสราส รัฐทมิฬนาดู ประเทศอินเดียในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ โดยทำวิทยานิพนธ์เรื่อง “ASHVAGHOSA’S WORK” (งานของท่านอัศวโฆษ) ท่านอัศวโฆษ นี่แหละคือเสาเอกของบวรพุทธศาสนานิกายมหายาน โดยลูกศิษย์ท่านนามว่า นาคารชุน นำมาปฏิบัติและเผยแพร่ จนกลายเป็นนิกายที่สำคัญไป ซึ่งยึดเอา อวตังสกสูตร เป็นแม่บทของนิกาย คามแตกฉานอย่างกว้างไกลและลุ่มลึกในภาษาสันสกฤตของหลวงพ่อเจ้าคุณ เวทย์มนต์ทั้งหลายแหล่ที่ล่ำลึกและสูงส่ง ล้วนแต่กึกก้องในจิตวิญญาณ เนื่องจากท่านเรียนภาษาสันสกฤตอย่างแตกฉานได้ก็เพราะเรียนและศึกษาไปถึงต้นกำเนิดอักขระนาครีย์และอักขระกูโบ๊สตามลำดับ ซึ่งเหล่าวิญญาณทั้งปวงล้วนแต่เกรงกลัวอักขระกูโบ๊สและกูต๊าบ นั่นทำให้พระพุทธมนต์ของหลวงพ่อทองอยู่จึงศักดิ์สิทธิ์และอาคมขลัง ก็เพราะท่านบรรจุมนต์ ทั้งอักขระกูต๊าบ ทั้งอักขระกูโบ๊สลงไปในน้ำดังกล่าวอย่างเต็มเปี่ยมและสมบูรณ์แบบ

?️?#และในเมืองไทยอีกท่านหนึ่งที่ชำนาญด้านภาษา

?#คือแม่ครูน้อย ประตูธรรม๕หนเหนือ
ท่านสามารถชำนาญในการไล่ระดับชั้นภาษาและนำพาดวงวิญญาณเข้าถึงชั้นของภาษามากมายกว่า ๓๐๐ ชีวิต ถือว่าเป็นครูชั้นต้นในระดับจิตวิญญาณ ที่ยังคงรักษาและให้ความรู้
ด้าน“ภาษากูโบ๊สโบราณ อยู่ ณ.ปัจจุบัน
ซึ่งถือเป็นฆราวาสธรรมชั้นต้น ที่ฝึกฝนโดยการใช้ภาษาจิตในการปฏิบัติให้เข้าถึงความเป็นจิตเดิมแท้โดยท่านสามารถแสดงธรรมได้อย่างแตกฉานโดยไม่อาศัยการตรึกนึกตรองตามตำราใด อีกทั้งการแสดงลีลาธรรมของท่านยังตรงต่อหลักคำสอนของพระศาสดา อย่างน่าอัศจรรย์ใจ ถือเป็นฆราวาสธรรมตนแบบที่ปฏิบัติได้ถึงแก่น
ของจิตเดิมแท้ได้จริง โดยมีบุคคลได้เข้าถึงภาษาดั่งกล่าวได้จริงมากมายทั่วแคว้นแดนไทย จากงานสอนของท่าน

Similar Posts