คิดถึงดวงวิญญาณที่เห็นอกเห็นใจ

คิดถึงดวงวิญญาณที่เห็นอกเห็นใจ
ทุกคนที่ถูกตราหน้าว่าเป็น ‘บ้า’
#เพราะไม่ยอมทนต่อการยักยอก
#ปรับปรุงเปลี่ยนแปลกพฤติกรรม
สันดานเก่าอีกต่อไป

⭐️#และส่งพลังให้พวกเขาคิดได้
ด้วยมหาปัญญาอันลึกซึ้งในตน ยืนหยัด
ในอำนาจของตนอย่างมั่นคง
ด้วยความเข้าใจ❌❌❌

⭐️???? ที่ negative thinking energy

#MAEKHUNOY
เทวดาประจำตัว

Similar Posts