ตั้งสติ

ตั้งสติ

เราอยู่ในสังคมที่ผู้คนขาดความฉลาดทางอารมณ์ และไม่สามารถควบคุมจิตใจของ
ตนเองให้หลุดลอยไปกับความคิดที่วอกแวกได้ เอาชนะสิ่งนี้ด้วยการนั่งสมาธิ

อย่างน้อย 10 นาทีทุกวัน
(เพิ่มเป็น 15 นาทีใน 10 วันที่ผ่านมา)
ดีที่สุด!

Similar Posts