ตำนานนาคธิดา (มังกร) โพธิสัตตว์

?️?#ตำนานนาคธิดา (มังกร) โพธิสัตตว์

เอกอัครสาวิกาเบื้องขวาของ
พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตตว์
นาคธิดาของพญานาคราช องค์ที่ ๔
นามอื่นเช่น “หลงหนี่ว์

จีนแต้จิ๋วเรียก เหล่งนึ่ง
นาคกัญญา ธิดามังกร “อวี้หนี่ว์”
จีนแต้จิ๋วว่า เง็กนึ่ง
ดรุณีหยกกุมารีหยก

??#นาคธิดาดรุณีโพธิสัตตว์องค์นี้
เคยได้ถวายแก้วมณีนาคราชแด่พระ
ศากยมุนีพุทธเจ้า ท่ามกลางอริยสภา
พระพุทธองค์ทรงพระมหากรุณาธิคุณรับ
แก้วมณีนาคราชของนางด้วยพระหัตถ์เปล่า
มิได้ทรงใช้ผ้ารับประเคน

??#พุทธบริษัททั้งหลายผู้ยังอยู่
ในปุถุชนวิสัยต่างตกตะลึง
#แต่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า

????#ก็นาคกัญญาโพธิสัตตว์องค์นี้
ถึงพร้อมด้วยภูมิธรรมอันประเสริฐ
เข้าถึงศูนยตา (ความว่าง)
ย่อมพ้นไปจากการครอบงำด้วย
เพศสภาวะอย่างที่ปุถุชนเข้าใจ
นาคกัญญาดรุณีโพธิสัตตว์องค์นี้
ย่อมคงไว้แต่สภาวะธรรมอันบริสุทธิ์

#ตถาคตรับการถวายแก้วมณีนาคาของนาง
#ก็ดั่งรับการถวายจากพระอริยเจ้าองค์หนึ่งแต่เท่านั้น

ตำนานของนาคกัญญาดรุณีโพธิสัตตว์องค์นี้ผู้เป็นพระสาวิกาเบื้องขวา พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตตว์ ยังมีอีกหลายที่มา รวมไปถึงการเล่าขานอย่างตำนานพื้นบ้านเช่นกัน

Similar Posts