ประตูธรรม๕หนเหนือบ้านบัณฑิตจิตวิญญาณ

ประตูธรรม๕หนเหนือบ้านบัณฑิตจิตวิญญาณได้รับเกียรติรับมอบหนังสือ#ญาณสัมปันนธัมมานุสรณ์หนึ่งในหนังสือประวัติศาสตร์ของโลกที่ได้จารึกประวัติของอริยะบูชาจารย์#พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน)ไว้อย่างละเอียดข้าพเจ้าขอขอบคุณผู้จัดพิมพ์หนังสือที่กรุณาจัดส่งหนังสือเล่มที่ทรงคุณค่านี้ประดับไว้ณ.บัณฑิตจิตวิญญาณ#ประตูธรรม๕หนเหนือด้วยความเคารพและด้วยความสำนึกรู้คุณในการถ่ายทอดคำสอนเพื่อเป็นตัวอย่างแก่สังคมและประเทศชาติต่อไปข้าพเจ้าแม่ครูน้อยครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณ (วิมุตตมิติ)

Similar Posts