ผลกรรมดีจะทำให้เราเห็นทุกอย่าง

ผลกรรมดีจะทำให้เราเห็นทุกอย่าง
แต่ต้องอาศัยเวลา #ให้มันออกดอกดอกผล

#ช่วยเหลือสรรพสัตว์ต้องชำระสรรพสัตว์ในใจตัวเองบ้าง
#เรียกหาพระโพธิสัตว์ต้องค้นหาพระโพธิสัตว์ในตัวเองบ้าง
#เมื่อชำระข้างนอกเข้าข้างในเรียกวิถีโพธิสัตว์
#เมื่อชำระข้างในออกข้างนอกเรียกวิธีบรรลุมรรคผลของพุทธเจ้าทั้งปวงในตรีกาล

Similar Posts