พญานาคทั้งหมด ๑,๐๒๔ ชนิด

พญานาคทั้งหมด ๑,๐๒๔ ชนิด
แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
· กามรูปี พญานาคที่เสวยกามคุณ
· อกามรูปี พญานาคที่ไม่เสวยกามคุณ

?️?#อายุของพญานาคราช
จะมีอายุไม่เท่ากัน คือ ขึ้นอยู่กับบารมีของแต่ละองค์ผู้มีฤทธิ์บารมีสูงก็จะแบ่งจิตลงมาเกิดเป็นมนุษย์และสร้างสมบารมีด้วยการปฏิบัติธรรมและส่งผลย้อนกลับไปสู่ดวงจิตเดิมพญานาคจะมีดวงจิตทั้งหมด ๔๙ ดวงจิต

การแบ่งจิตลงมานั้น จะแบ่งมาแค่ ๓๒ ดวงจิต อีก ๑๗ ดวงจิต จะคอยดูแลในการปฏิบัติของการเกิดดังนั้นเราจึงได้รับฟังว่าพญานาคบางองค์ท่านอยู่มานานหลายหมื่นแสนปี

?️?#ทำไมเราจึงไม่เห็นพญานาค
เพราะพญานาคมีธาตุ ๓ ธาตุ คือ ธาตุไฟ๑ ธาตุลม๑ ธาตุน้ำ๑ จะไม่มีธาตุดิน เหมือนคนเรา
เราจึงไม่สามารถมองเห็นพญานาค
นอกเสียจากว่าเราจะมี ๒ วิธี คือ

? เคยเป็นพญานาคในชาติก่อนมาเกิดเป็นมนุษย์
? คือปฏิบัติภาวนาจนถึงขึ้นอภิญญา ๖

?️? เหตุที่มาเกิดเป็นพญานาคเพราะทำบุญเจือด้วยราคะ

๙ พญานาคราช ผู้ปกครองพิภพบาดาล …
1.พญาอนัตนาราช
2.พญามุจรินทร์นาคราช
3.พญาภุชงค์นาคราช
4.พญาศีรสุทโธนาคราช
5.พญาศรีสัตตนาคราช
6.พญาเพชรภัทรนาคราช หรือ พญาเกล็ดแก้วนาคราช
7.พญานาคดำแสนสิริจันทรานาคราช
8.พญายัสมัญนาคราช
9.พญาครรตะศรีเทวานาคราช

Similar Posts