พระพุทธเจ้าได้ตรัสเตือน

พระพุทธเจ้าได้ตรัสเตือน
ให้เกิดสติขึ้นว่า

ความทุกข์นี้มีเพราะความรัก
มีรักมากก็เป็นทุกข์มาก
มีรักน้อยก็เป็นทุกข์น้อย
จนถึงไม่มีรักเลยจึงไม่ต้องเป็นทุกข์เลย

?️? แต่ตามวิสัยโลกจะต้องมีความรัก
มีบุคคลและสิ่งที่รัก ในเรื่องนี้ พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้มีสติควบคุมใจ

#มิให้ความรักมีอำนาจเหนือสติ
#แต่ให้สติมีอำนาจควบคุมความรัก

ให้ดำเนินในทางที่ถูกและให้มีความรู้เท่าทันว่าจะต้องพลัดพรากรักสักวันหนึ่งอย่างแน่นอน เมื่อถึงคราวเช่นนั้นจักได้ระงับใจลงได้

?️? อันความรักหรือที่รัก เมื่อผู้ใดมีร้อยหนึ่ง ผู้นั้นก็มีทุกข์ร้อยหนึ่ง รักเก้าสิบ แปดสิบ เจ็ดสิบ หกสิบ ห้าสิบ เป็นต้น จำนวนทุกข์ก็มีเท่านั้น ถึงแม้มีรักเพียงอย่างหนึ่ง ก็มีทุกข์อย่างหนึ่ง ต่อเมื่อไม่มีรักจึงจะไม่มีทุกข์

ผู้หมดรักหมดทุกข์นั้น
พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่า
“เป็นผู้ไม่มีโศก ไม่มีธุลีใจ ไม่มีคับแค้น”

Similar Posts