พ่อแม่คือทุกวัน

#พ่อแม่คือทุกวัน

ที่เรายังได้ทดแทน

บิดามารดา
คือครูอาจารย์
ที่ ประสิทธิ์ประสาทความรู้
ตั้งแต่วิญญาณนี้ ออกเกิดเป็นตัวคน

คุณไหนไม่เท่า #กับคุณของบิดามารดา
ครูเดินทางมาถึงทุกวันนี้
ถ่ายทอดคำสอน จากจิตสู่จิตได้อย่างลึกซึ้ง
และสามารถรักษาคำสอนมาได้ถึง ทุกวันนี้
แบบไม่ลืม

?เพราะหัวใจที่กตเวฑิตา

ไม่ว่าครูจะรู้มากแค่ไหน
ครูไม่เคยเหยียบหลัง
พ่อแม่ครูบาอาจารย์ #เพื่อเติบโต

ครูไม่เคยลืม #รากเหง้าเก่ากำเนิด

 #??????????
วิทยฐานะ #อัครบุคคลแห่งชาติ
(พรหมนาคา) ประจำปี 2564
สาขา ผู้ส่งเสริมเผยแผ่ศาสนาดีเด่น

#ทูตวัฒนธรรม
(ต้นแบบสังคมบุคคลของชาติ)
ประจำปี 2564
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
สืบสานสู่ประชาคมอาเซียน
สาขา ด้าน ส่งเสริมศาสนาดีเด่น

Similar Posts