มาต่อด้วย 1 ใน 9

มาต่อด้วย 1 ใน 9
องค์พญานาคผู้เลื่องลือด้านเด่นในพุทธศาสนา

เป็นหนึ่งในพญานาคผู้มีฤทธิ์
ทรงศักดาอานุภาพ นามของพญาศรีสัตตฯ
นี้ก็ปรากฏพบใน #ตำนานอุรังคธาตุ
เช่นกันความดังนี้ว่า…..

พระศาสดา ก็เสด็จไปสู่ดอยนันทกังรี
ซึ่งเป็นที่อยู่ของนางนันทยักษ์แต่ก่อน
มีนาคตัวหนึ่ง ๗ หัว ชื่อ #ว่าศรีสัตตนาค
เข้ามาทูลขอให้พระศาสดาทรงย่ำรอยพระบาทไว้ ณ ที่นั้น ทรงก้าวพระบาทข้ามตีนดอยก้ำขวาแล้วทรงแย้มพระโอฐ

?????#เจ้าอานนท์กราบทูลถาม
ตถาคตตรัสว่า เราเห็นนาค ๗ หัวเป็นนิมิต
ต่อไปภายหน้าที่นี้จักบังเกิดเป็นเมือง มีชื่อว่าเมืองศรีสัตตนาค ปัจจุบันคือฝั่งลาว ด้วยเหตุนี้ทางลาวจึงถือเอาพญาศรีสัตตนาคเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมือง

คติความเชื่อทางโยนกนาคนครถือว่าพญาศรีสัตตนาคราชเป็นเจ้าบ้านเจ้าเมืองของเชียงรายด้วย

#??????????
วิทยฐานะ #อัครบุคคลแห่งชาติ
(พรหมนาคา) ประจำปี 2564
สาขา ผู้ส่งเสริมเผยแผ่ศาสนาดีเด่น

#ทูตวัฒนธรรม
(ต้นแบบสังคมบุคคลของชาติ)
ประจำปี 2564
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
สืบสานสู่ประชาคมอาเซียน
สาขา ด้าน ส่งเสริมศาสนาดีเด่น

Similar Posts