มารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้า

มารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้า
ครูอาจารย์เป็นทิศเบื้องขวา
บุตรภรรยาเป็นทิศเบื้องหลัง
มิตรสหายเป็นทิศเบื้องซ้าย
คนรับใช้หรือผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นทิศเบื้องต่ำ
สมณพราหมณ์เป็นทิศเบื้องบน

ถ้าทิศทั้งหลายดังกล่าวไม่ดีเสียโดยมาก
ก็ยากที่จะให้ใครๆที่อยู่ระหว่างกลางดีอยู่ฝ่ายเดียว

?เมื่อมองไปเบื้องหน้า ไม่มีบิดา-มารดาเป็นที่ยึดเหนี่ยว
?มองไปเบื้องขวาก็ไม่พบครู-อาจารย์ที่จะอบรมแนะนำ
?มองไปเบื้องหลังก็ไม่พบญาติพี่น้องผู้หวังดี
?มองไปเบื้องซ้ายก็ไม่มีสหายที่เป็นกัลยาณมิตร ?มองไปเบื้องล่างก็ไม่พบผู้ที่รับใช้ให้ความช่วยเหลือ
?มองไปเบื้องบนก็ไม่พบสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดี ซึ่งจะเป็นผู้ชี้ทางที่ถูกให้

?️???#ตรงกันข้าม มองไปทางทิศไหนก็พบแต่โรงหนัง โรงละคร สถานอบายมุขต่างๆ และบุคคลต่างๆ ที่ชักนำไปทางเดียวกัน เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะเป็นเหตุชักจูงกันไปในทางเสื่อมเสียต่างๆ แต่ถ้าทิศทั้งหลายดีอยู่โดยมากก็ยากจะเสื่อมเสียได้

Similar Posts