รางวัลเกียรติคุณวิทยฐานะ

?️?#รางวัลเกียรติคุณวิทยฐานะ
อัครบุคคลแห่งชาติ
(พรหมนาคา) ประจำปี 2564

#อัครบุคคลแห่งชาติ

ผู้มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญพิเศษ
หรือการปฏิบัติตนและงานหน้าที่
ความรับผิดชอบโดยยึดหลักวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสร้างและหรือพัฒนาบริหารจัดการทั้งการพัฒนาตนเองพัฒนาชีวิตและวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดีหรือผู้นำแก้ไขปัญหาด้วยกลยุทธ์สร้างคุณภาพและพัฒนาการเรียนรู้ซึ่งเป็นคุณสมบัติหลักเกณฑ์ของ อัครบุคคลแห่งชาติ

?️?#พัฒนาบุคคลผู้ที่ทำให้เกิดประโยชน์
แก่สังคมและประเทศชาติยึดหลักแห่งการทำความดีเพื่อแผ่นดินเกิดแผ่นดินพ่อตามรอยพระยุคลบาท ตามรอย ในอันที่จะดำรงตนด้วยสันติสุขและความเจริญสู่สังคมและประเทศชาติ

โครงการปณิธานความดีเพื่อ
“แผ่นดินพ่อ” อัครบุคคลแห่งชาติ

รางวัล อัครบุคคลแห่งชาติ
(พรหมนาคา) ประจำปี 2564
สาขา #ผู้ส่งเสริมเผยแผ่ศาสนาดีเด่น
คุณเอื้องจันทร์ (แม่ครูน้อย)
ครูจิตวิญาณ ประตูธรรม๕หนเหนือ
(ผู้เชี่ยวชาญด้านวิญญาณศาสตร์)

Similar Posts