อัครบุคคลแห่งชาติ

อัครบุคคลแห่งชาติ

#โลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่
#เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกหยัน
คงยืนหยัดสู้ไปใฝ่ประจัญ
ยอมอาสัญก็เพราะปองเทิดผองไทย

?️#โครงการปณิธานความดีแผ่นดินพ่อ
#อัครบุคคลแห่งชาติ ปี 2564

ผู้มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญพิเศษ
หรือการปฏิบัติตนและงานหน้าที่ความรับผิดชอบโดยยึดหลักวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สร้างและหรือพัฒนาบริหาร
จัดการทั้งการพัฒนาตนเองพัฒนาชีวิตและวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดีหรือผู้นำแก้ไขปัญหาด้วยกลยุทธ์สร้างคุณภาพและพัฒนาการเรียนรู้ซึ่งเป็นคุณสมบัติหลักเกณฑ์ของ

#อัครบุคคลแห่งชาติ

พัฒนาบุคคลผู้ที่ทำให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติยึดหลักแห่งการทำความดีเพื่อแผ่นดินเกิดแผ่นดินพ่อตามรอยพระยุคลบาท ตนตามรอย ในอันที่จะดำรงตนด้วยสันติสุขและความเจริญสู่สังคมและประเทศชาติ

#งานพิธีประทานรางวัลเกียรติคุณวิทยฐานะ อัครบุคคลแห่งชาติ
(พรหมนาคา) ประจำปี 2564
โครงการปณิธานความดีเพื่อ
“แผ่นดินพ่อ” #อัครบุคคลแห่งชาติ

ผู้เข้ารับรางวัลเฝ้ารับเสด็จองค์ประธานพิธี พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล

วันอาทิตย์ ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2564

?️?รางวัล อัครบุคคลแห่งชาติ (พรหมนาคา) ประจำปี 2564

สาขา ผู้ส่งเสริมเผยแผ่ศาสนาดีเด่น
คุณเอื้องจันทร์ ธ. (แม่ครูน้อย)
ครูจิตวิญาณ ประตูธรรม๕หนเหนือ
(ผู้เชี่ยวชาญด้านวิญญาณศาสตร์)

Similar Posts