5 รางวัลของห้องเรียน

5 รางวัลของห้องเรียน
ครูขอบคุณนักเรียนทุกๆคน
คนที่เป็นแรงบันดาลใจให้ครู
เป็นกระจกสะท้อนเงาครู ว่า

#อย่าหยุดเดิน

งานประทานรางวัล พระกินรีคนดีของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔
⭐️สาขา ส่งเสริมศาสนาดีเด่น

 รางวัล 1 ปณิธานความดี
ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
⭐️สาขา เกียรติคุณครูผู้
ทำคุณประโยชน์ด้านเผยแผ่
ส่งเสริม อนุรักษ์สืบทอด
พุทธศาสนาดีเด่น

 ชมรมสายใยไทยแทนคุณแผ่นดิน
ผู้เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ
⭐️รางวัล บุคคลต้นแบบแห่งปีสาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินและประเทศชาติ

⭐️รางวัล บุคคลต้นแบบแห่งปี
สาขา ผู้เผยแพร่ศาสนาตัวอย่าง

⭐️ รางวัล บุคคลต้นแบบแห่งปีสาขา นักพัฒนาวัฒนธรรมดีเด่น

ผู้รับรางวัล

คุณเอื้องจันทร์ ธ. ตำแหน่ง ครูจิตวิญญาณ ประตูธรรม๕หนเหนือ

Similar Posts